Koulutien ja Suupantien katusuunnitelmat

Suupan keskusta-alueen rakentuminen edellyttää muutoksia alueen katu- ja liikennejärjestelyihin. Katuympäristössä pääpaino on kävelykeskustan kehittämisellä. Kulkureitit on pyritty suunnittelemaan sujuviksi, esteettömiksi, turvallisiksi ja viihtyisiksi.

Katutöiden yhteydessä katualueilla rakennetaan vesihuoltolinjoja.

Alueen katusuunnitelmat on hyväksytty yhdyskuntalautakunnassa 25.4.2018.

Suupantien suunnitelma koskee katuosuutta kunnanviraston vanhan tontin kohdalla. Kadun ajorataa on kavennettu.

Osuuspankin edustan viistopysäköinti on muutettu kadun suuntaiseksi. Pysäköintiruutuja saatiin järjestelyllä lisättyä kolmella, koska myös vastapuolella on mahdollisuus pysäköintiin. Jalkakäytävien sivukaltevuutta saatiin myös parannettua. Kapeat pyörätiet Suupantien molemmin puolin säilytettiin. Bussipysäkit säilyivät ennallaan.

Koulutie on muutettu umpitieksi ja sen päässä on kääntöpaikka. Koulukeskuksen pysäköintialueelle ajo tapahtuu Ollikantien suunnasta. Koulutien itäreunaan on suunniteltu kevyen liikenteen väylä, jossa pyöräily ja jalankulku on eroteltu. Yhteys jatkuu Urheilutien varressa Ollikantielle asti. Länsipuolen kevyen liikenteen väylä on muutettu pelkäksi jalkakäytäväksi. Nykyisiä
pysäköintiruutuja on siirretty, jotta kevyen liikenteen väylä mahtuu riittävän levyisenä niiden taakse. Pysäköintiä varten on lisäksi merkittyjä kadunvarsipaikkoja.


Urakkasisältö

Suupantien vesihuolto- ja pintaurakka tehdään kesän 2022 aikana. Urakka sisältää Suupantiellä vesihuolto- ja kadunrakennustöitä ajoradalla sekä molemminpuolin kulkevilla kevyen liikenteen väylillä.

Suupantien pinnan korkeusasema muutetaan vastaamaan tulevia ja keskustakortteliin rakentuneita rakennuksia sekä kulkua myöhemmin valmistuvalle uudelle Viistokujalle.

Vinopysäköintipaikat muutetaan kadunvarsipysäköintipaikoiksi. Suupantie saa paikoin uuden betoni- ja luonnonkiveyksen sekä graniittiset reunakivet.

Suupantien 6 edustan kiviportaita jatketaan ja kyseiselle kiinteistölle ja katualueelle kulku rajataan tarkemmin.

Vesijohto-, jätevesi ja hulevesilinjoja kaivoineen uusitaan


Vaikutukset urakka-alueella

Pirkkala 100-vuotta juhlavuoteen liittyvien keskusta-alueen tapahtumien vaikutukset huomioidaan rakentamistyössä. Tapahtumien aikana ei tehdä töitä, joista aiheutuu melua, pölyä, kulkemisen esteitä tai muutakaan haittaa alueen tapahtumille.

Jalankulku- ja pyöräliikenteelle järjestetään koko urakan ajan turvallinen ja esteetön kulkuyhteys. Vähintään toinen Suupantien kevyen liikenteen väylä pidetään koko ajan käytössä ja pinnoitetulla pinnalla urakan aikana.

Suupantien varrella olevat asuinkiinteistöjen ja liiketilojen sisäänkäynnit pysyvät saavutettavissa niiden käyttäjille. Liiketilojen pysäköintipaikat, taksitolpat ja linja-autopysäkit pysyvät pääsääntöisesti käytettävissä, ja niiden väliaikaisesta siirrosta tai katkoksista tiedotetaan etukäteen. Urakoitsija tiedottaa myös tarvittavista vedenjakelukatkoksista ja muuttuvista liikennejärjestelyistä töiden edetessä.


Työaika

Työtä tehdään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7–16 välisenä aikana.