Sidonnaisuusilmoitusten valvonta


Määrättyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain 84 §:n perusteella antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä ja ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen Pirkkalan kunnassa koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita:

  • kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä,
  • yhdyskuntalautakunnan jäseniä ja varajäseniä,
  • valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajia sekä varapuheenjohtajia,
  • pormestaria,
  • lautakuntien esittelijöitä,
  • sivistyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja esittelijöitä sekä
  • kunnan johtoryhmän jäseniä (pois lukien tiedottaja).

Sidonnaisuusrekisteri

Tiedot ilmoitetuista sidonnaisuuksista julkaistaan kunnan verkkosivuilla sidonnaisuusrekisterissä tarkastuslautakunnan käsiteltyä asian.