Luvan hakeminen

Uutta rakennusta rakennettaessa, laajennettaessä sekä myös oleellisia muutoksia ja korjauksia tehdessä tarvitaan rakennuslupa.

Rakennusluvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamiseen osallistuvat kaikki yhteen osoitteeseen ja pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä koko lupaprosessin ajan.

Voit asioida Lupapisteessä silloin, kun sinulle sopii. Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen.

Lupapiste ohjaa luvan jättämistä hankkeen tyypin mukaan. Lopullinen tulkinta siitä, onko kyseessä rakennuslupa, toimenpidelupa tai jokin muu lupatyyppi, tehdään lupakäsittelyn aikana.

Luvan myöntäminen

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat ja lupa-arkkitehti toimenpideluvat. Kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistaan ilmoitus lupia koskevista päätöksistä. Ilmoitus on ilmoitustaululla lupapäätöksen oikaisuvaatimusajan.

Rakennusluvan arvioitu käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Luvan voimassaoloaika

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta. Rakennustyö on tehtävä hyväksytyn rakennusluvan ja määräysten mukaisesti.


Rakennusjärjestys ohjeistaa

Maankäyttö- ja rakennuslain ja  -asetuksen  sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Pirkkalan kunnassa noudatettava Pirkkalan rakennusjärjestyksen määräyksiä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa  ole asiasta toisin määrätty.


Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi yhdyskuntalautakunta voi antaa alueellisia tai koko kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. Rakentamisen yksityiskohtaista ohjausta ja neuvontaa varten rakennustarkastaja voi antaa suunnittelua, rakennustyön toteuttamista ja rakentamistapaa koskevia ohjeita.