Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksut

1 § Maksuperusteet

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun (MRL 145 §).

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai haltijan aloitteesta on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).

Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset (MRL 82 §).

2 § Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

 1. Poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu  (MRL 137 §, 171 §), 900 €
  - alle kem2:n kohde, 750 €
 2. Lausunto poikkeamisesta Pirkanmaan ELY-keskukselle, 300 €
 3. Hakemuksen peruuttaminen
  Jos hakemus on ehditty valmistella lautakunnan listalle, peritään hakemuksen käsittelykuluina 900 €.
 4. Viranomaisen toimesta tapahtuva kuuleminen (MRL 173 §) / kuultava, 100 €
  Kuulutuksen laatiminen kuulutuskertaa kohti, 200 €

3 § Asemakaavan ja tonttijaon laatiminen (MRL 59 § ja 82 §)

 1. Omana työnä yksityisten henkilöiden omistamille AO tonteille laadittavat asemakaavamuutokset, 6 300 €

  Mikäli asemakaavan laatiminen edellyttää ulkopuolisella asiantuntijalla teetettäviä erillisselvityksiä (esim. meluselvitys), peritään aloitteen tekijältä niiden kustannukset. Aloitteen tekijää tiedotetaan tarvittavien selvitysten teettämisestä ennen niiden tekemistä.Jos ympäristölautakunnan käsittelemä asemakaavaehdotus perutaan, laskutetaan tehdystä työstä kuten hyväksytystä asemakaavasta. Jos peruutus tehdään valmisteluvaiheen lautakuntakäsittelyn jälkeen, laskutetaan asemakaavan muutostyöstä 60 % kokonaishinnasta ja lisäksi teetettyjen selvitysten kulut.
 2. Tonttijaon laatiminen
  2.1 Erillisen tonttijaon laatiminen, joka sisältää korkeintaan kaksi tonttia
  - Perusmaksu, 950 €
  - Jokaiselta lisätontilta veloitetaan 160 €.

2.2 Vireillä olevan tonttijaon peruminen
Tonttijakohakemus on voimassa korkeintaan kolme (3) vuotta vireilletulo päivästä lukien. Mikäli vireillä oleva tonttijakohakemus perutaan tai sen vireilläoloaika umpeutuu, niin tehdystä työstä peritään kunnalle aiheutuneet kustannukset 3 § kohdan 2.3 mukaisesti kuitenkin vähintään 10 % tonttijaon perusmaksusta.

2.3 Tonttijaon koelaskenta
Maanomistajan pyynnöstä voidaan tehdä tonttijaon koelaskenta ennen tonttijaon vireilletuloa. Koelaskenta on karttaehdotus, jossa esitetään vaihtoehto tai vaihtoehtoja siitä, minkälaisia rakennuspaikkoja alueesta voidaan laatia. Koelaskenta ei edellytä tonttijaon laatimista.
- Yksi koelaskenta, 125 €
Poikkeuksellisen suuritöisestä koelaskennasta kustannukset peritään toteutuneiden työtuntien mukaisesti tuntiveloituksena
- Vaativa asiantuntijatyö, 75 €/h
- Asiantuntijatyö, 50 €/h
Mikäli koelaskennassa tehtyä tonttijakoluonnosta voidaan käyttää sellaisenaan varsinaisen tonttijaon laadinnassa, niin koelaskennan kustannukset voidaan hyvittää tarpeen mukaan lopullisista kustannuksista. Hyvitys ei koske mahdollista tuntilaskutusta.

4 § Rakennuksen rakentaminen ja siihen verrattavat muutokset (MRL 125 §)

 1. Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL 125.2 §)
  - Rakennusta kohti, 500 €
  - Lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan, 6 €/m2
  Rakenteeltaan ja varustetasoltaan yksinkertaisen varasto- tai talousrakennuksen, katoksen tai vastaavan rakentaminen (MRL 125.1 §) tai laajentaminen (MRL 125.2 §) 50% edellisestä.
 2. Rakennuksen korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
  - Rakennusta kohti, 400 €
  - Lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan, 4 €/m2
 3. Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, jolla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125.3 §) sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4 §)
  - Rakennusta kohti, 400 €
  - Lisäksi rakennuksen muutettavan osan kokonaisalan mukaan, 4 €/m2
 4. Muut toimenpiteet, joihin sovelletaan rakennuksen rakentamista koskevia säännöksiä
  - Toimenpidettä kohti 500 €

5 § Toimenpidelupa (MRL 126–126 a §)

Toimenpidettä kohti, 250 €

6 § Rakennuksen purkaminen (MRL 127 §)

Rakennuksen tai sen osan purkaminen
- Rakennusta kohti, 300 €
Erityisiä selvityksiä vaativan arvokohteen maksua korotetaan 100%. Vähäisen kohteen purkamisilmoituksesta ei peritä maksua.

7 § Maisematyölupa (MRL 128 §)

 1. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 1 000 €
  Maa-, metsä- ja kalatalouden harjoittamista varten tapahtuvan maisemaa muuttavan rakennustyön osalta maksusta peritään vain 25 %.
 2. Puiden kaataminen, 350 €
  Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan puunkaadon osalta maksua peritään vain 50 %.

8 § Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset

 1. Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai loppuun saattamista varten (MRL 143.2 §), sekä lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen, 300 €
 2. Suostumus suunnitelmasta poikkeamiseen (MRL 150 e §), 300 €

9 § Rakennustyön aikainen valvonta (MRL 150 a §)

 1. Muu kuin lupapäätöksessä määrätty katselmus, tarkastus, todistus tai lausunto
  - Toimenpidettä kohti, 350 €
 2. Luvan voimassaoloajan jälkeen suoritettava katselmus tai tarkastus
  - Katselmusta/tarkastusta kohti, 300 €

10 § Vähäisten poikkeamisten käsittely rakennusluvan yhteydessä

Vähäisen poikkeamisen käsittely (MRL 175 §) , 300 €

11 § Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen suorittaminen (MRL 149 b § ja 150 §)

 1. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä rakennus, 540 €
 2. Samanaikaisesti merkittävä talous- ym. rakennus, 180 €
 3. Erikseen merkittävä talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma, 540 €
 4. Muu rakennus, 1 380 €
 5. Erillinen sijaintikatselmus, 360 €
  Rakennuksen paikan merkitseminen sisältää neljä pistettä
  - lisämerkinnöistä veloitetaan, 80 €/lisäpiste

Rakennuksen paikan uudelleen merkitseminen: 50 % edellä mainitusta maksusta.
Maksut toimenpiteistä peritään rakennusvalvontamaksun yhteydessä.

12 § Rakennusrasitteet, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen, kiinteistöjen yhteisjärjestely ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen

 1. Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen (MRL 158 §, 159 §, 160 §)
  - Päätöksen sisältävästä ensimmäisestä rasitteesta, 300 €
  - Kustakin seuraavasta rasitteesta
 2. Yhdyskunta tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva asia (MRL 161.1 §, 162 §)
  - Päätöstä kohti, 400 €
 3. Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 §)
  - Päätöstä kohti, 600 €
 4. Luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen kiinteistöllä (MRL 165 §)
  - Päätöstä kohti, 300 €

13 § Pelastuslain mukaiset tehtävät

 1. Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (PL 75 §), 300 €
 2. Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta (PL 71 §), 300 €

14 § Kokoontumistilan hyväksyminen (MRA 54 §)

Kokoontumishuoneiston ja -alueen tarkastus ja hyväksyminen, 300 €

15 § Viranomaisen suorittama kuuleminen ja alkukatselmus (MRL 133 §, MRA 65 §)

 1. Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupahakemuksen vireilletulosta ilmoittaminen ja naapurin kuuleminen
  - Naapuria kohti, 100 €
 2. Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi (MRL 133.2), 400 €
 3. Kuulutuksen laatiminen (MRA 65.2 §)
  - Kuulutuskertaa kohti, 200 €
  Hakija maksaa lisäksi muut kuulutuksesta aiheutuneet kustannukset.

16 § Aloittamisoikeus

Aloittamisoikeuden myöntäminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MRL 144 §), 200 €

17 § Rakennuttajavalvonta (MRL 151 §)

Päätös rakennuttajavalvonnasta (MRL 151.1 §) , 600 €

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, voidaan rakennusvalvontamaksua alentaa. Alennus on enintään 25%.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

18 § Rakennetun ympäristön valvonta sekä luvaton ja luvanvastainen rakentaminen

 1. Rakennusvalvontaviranomaisen antama kirjallinen kehotus tai määräys, 200 €
 2. Rakennusvalvontaviranomaisen antama hallintopakkopäätös, 400 €

19 § Maksun kohtuullistaminen ja korottaminen

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaisi toimenpiteen luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan toimenpiteestä periä erityisestä syystä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu. Maksun tulee kuitenkin kattaa toimenpiteestä viranomaiselle aiheutuneet kustannukset ja olla suuruudeltaan vähintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Näiden perusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan myös korottaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet sekä käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen.
Maksun korotus voi olla enintään 50 % siitä maksusta, joka toimenpiteestä muutoin perittäisiin.

Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, rakennusvalvontaviranomainen voi lisätä maksuun luvan vastaisen toiminnan tai laiminlyönnin tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut.

Mikäli lupaa haetaan jälkikäteen luvattoman rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen, peritään maksu kaksinkertaisena.

20 § Maksun suorittaminen

Tämän taksan mukaiset maksut on suoritettava 21 päivän kuluessa laskun lähettämisestä.

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun kyseessä oleva viranomaistehtävä on suoritettu. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, on erääntyneelle määrälle suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Erääntynyt maksu voidaan periä ulosottotoimin. Maksuihin sisältyvät päätösasiakirjojen postitus ja lähetysmaksut.

21 § Maksun palauttaminen

 1. Luvan raukeaminen
  Milloin rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan, jos rakennustyö on aloittamatta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa luvasta luopumisesta/ raukeamisesta.
 2. Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa
  Jos rakennuttaja rakennusluvan voimassa ollessa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.
 3. Myönnetyn luvan toteutuminen osittain
  Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.
 4. Lupahakemuksen peruuttaminen, hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen.
  Mikäli rakennus-, toimenpide-, maisematyö- tai purkamislupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta lupa-asia on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jos oikaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräytyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu.
 5. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.
  11 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, jollei toimenpidettä valmisteleviin töihin ole ryhdytty.

22 § Kokonaisalan laskenta

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin.
Mukaan ei lasketa parvekkeita, eikä 160 cm matalampia tiloja.

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan sekä säiliön, katoksen ja vastaavan kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteena olevasta kokonaisalasta huomioon 10 000 m² ylittävältä osalta 75 % ja 20 000 m² ylittävältä osalta 50 %.

23 § Maksuperusteiden voimaantulo

Nämä maksuperusteet ovat Pirkkalan kunnan hyväksymät ja tulevat voimaan 6.4.2016.
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaisesti.