Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009 (CO2-raportti). Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen. Viimeisimmässä Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2021 sekä ennakkotieto vuodelta 2022.

Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kuluttajien sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Lisäksi on tarkasteltu teollisuuden sähkönkulutuksen päästöjä. CO2-raportin laskentatavassa tieliikenteen päästöihin vaikuttavat sekä kunnan alueella tapahtuva läpiajoliikenne että paikallinen liikenne.

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2021 olivat yhteensä 95,3 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 5,2 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta, 4,4 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä ja 1,5 kt CO2-ekv maalämmöstä. Päästöistä 16,3 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 17,2 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 44,3 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 0,8 kt CO2-ekv maataloudesta ja 5,7 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,0 kt CO2-ekv. Pirkkalan päästöt ilman teollisuutta kasvoivat 10 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2021. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin kunnissa 4 prosenttia. Pirkkalan asukasta kohti lasketut päästöt olivat vuonna 2021 yhteensä 4,7 t CO 2 - ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2 -raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 2,3 –15,7 t CO 2 -ekv. 

Pirkkalan päästökehityksessä näkyy vuoden 2021 ajoittain kylmien talvikuukaisien lämpötilojen lisäksi voimakas toimitila- ja asuinrakentaminen sekä ohitustien liikennemäärän kasvu. Kaukolämmityksen päästöt kasvoivat peräti 39 % vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tieliikenteen päästöt taas olivat vuonna 2021 koko seuranta-ajan 2009-2021 korkeimmalla tasolla. Ennakkotietojen perusteella liikenteen päästöt kasvoivat vielä tästäkin reilusti vuonna 2022 (tieliikenteen päästöt vuonna 2022 yhteensä 47,5 kt CO2 -ekv). Yhtenä syynä päästöjen kasvuun on polttoaineiden bio-osuuksien jakeluvelvoitteiden lasku vuonna 2022.

Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöjä voit seurata myös alla olevasta viikkoraportista. Päästöraportin tavoitteena on tuottaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä, aktivoida meitä kaikkia pohtimaan päästöjen lähteitä ja mahdollisuuksia oman toiminnan päästöjen vähentämiseen.