Maisematyölupa (MRL 128 §)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa tehdä ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

 1. Asemakaava-alueella.
 2. Ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään (koskee vain säännöksen voimaantulon 1.5.2017 jälkeen hyväksyttyjä ranta-asemakaavoja).
 3. Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella (M-, MU- ja MY-alueet, koskee vain säännöksen voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä yleiskaavoja).
 4. Alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten, tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden tekemiseen, eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.


Puiden kaataminen


Puiden kaataminen ilman lupamenettelyä

Pirkkalassa tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman maisematyölupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät.

 1. Toimenpide on vähäinen.
  (Harvennus on yleensä toimenpiteenä vähäinen. Myös 1-5 tavanomaisen puun kaataminen pientalotontilta on yleensä toimenpiteenä vähäinen, jos tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen.)
 2. Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä.
 3. Puita ei ole suojeltu esimerkiksi luonnonsuojelulailla tai asemakaavalla
  (Tämän kaltaisia asemakaavamääräyksiä ovat esimerkiksi: ”Säilytettävä puu” tai aluemääräys A/s eli korttelialue, jolla ympäristö säilytetään).
 4. Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
 5. Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus.

Myös ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä sopivalla tavalla todistamaan myös jälkeenpäin. Esimerkiksi pelkkä suuri koko ei automaattisesti tee puusta vaarallista siten, että puu voitaisiin sen perusteella kaataa.

Lupa puiden kaatamiseen tarvitaan

Lupa kaatamiseen tarvitaan, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tällöin kaatamista varten tulee pyytää ympäristönsuojelun viranhaltijan lausunto toimenpiteen vähäisyydestä. Jos kunnan ympäristönsuojelu ei voi katsoa toimenpidettä vähäiseksi, tarvitaan hankkeelle maisematyölupa.

Puiden säilyttämisen perusteet

Pirkkalassa tulee säilyttää mahdollisimman paljon puustoa kunnan ilmeen säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Erityisesti suositaan kauniita yksittäispuita, kuten kookkaita näkyvällä paikalla olevia puita, jaloja lehtipuita sekä muodoltaan ja kasvutavaltaan erikoisia puita, kuten myös puuryhmiä, -kujanteita ja metsiköitä sekä sellaisia puita ja puuryhmiä, joilla on selvää suojavaikutusta tuulilta, ilmansaasteilta, melulta ja muulta häiriöltä.

Naapurikiinteistöjen puolella kasvavat häiritsevät puut

Kiinteistöjen rajalla sijaitsevien puiden kaadosta naapureiden on päästävä yhteisymmärrykseen. Naapurin alueelta tunkeutuvien juurien ja oksien poistamisen suhteen noudatetaan suoraan naapuruussuhdelain säännöksiä (laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920).

Kunnan yleisillä alueilla sijaitsevat puut

Puistojen ja kunnan yleisten alueiden puiden kaadosta päättää kunnanpuutarhuri.


Puutavaran myynti

Lähimetsien ja tieviheralueiden hoidon yhteydessä syntyy pieniä määriä puutavaraa, jota voidaan myydä kuntalaisille polttopuumateriaaliksi. Syntynyt puutavara on pääasiassa noin 3 metrin mittaista puunrankaa tai lahovikaista runkopuuta, joka ei kelpaa sahalle. 


Puutavaran myyntihinnat

Koivu, 37 €/m3

Sekapuu, 32 €/m3

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Kaadettu koivunrunko, jonka vieressä kannon päällä metsurin kypärä..