Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16.00. Ilmoittautumisia kotiäänestykseen ei voida ottaa tämän jälkeen enää vastaan. Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Ilmoittautua voi postitse, sähköpostilla tai puhelimitse.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos Pirkkala on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Ilmoittakaa omaishoitajan äänestyshalukkuudesta kotiäänestyksen ilmoittautumisen yhteydessä. Kotiäänestykseen äänioikeutetun muu perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Pirkkalan kunnan Asiointipisteestä arkisin klo 9.00–16.00 (os. Viistokuja 3), puhelimella numerosta 040 754 9747 sekä sähköpostitse osoitteesta: vaalit@pirkkala.fi. Ilmoituksen voi tehdä oheisella kotiäänestyslomakeella.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjakson aikana, tarkemmasta äänestysajankohdasta ilmoitetaan erikseen jokaiselle kotiäänestykseen ilmoittautuneelle.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Pirkkalan kunnan keskusvaalilautakunnan postiosoite on: PL 1001, 33961 Pirkkala, käyntiosoite: Viistokuja 3, sähköpostiosoite: vaalit@pirkkala.fi, puh 040 754 9747.