Pereensaaren puistosuunnitelman alustavaa luonnosta koskeva kysely keräsi paljon kommentteja ja kysymyksiä kuntalaisilta. Kyselyyn tuli peräti 368 vastausta.

Kyselyn yhteydessä vastaajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä alustavaan luonnokseen liittyen. Eniten kysymyksiä herätti alueen pysäköinti- ja uimamahdollisuudet sekä venesatamaan liittyvät suunnitelmat. Saman sisältöiset kysymykset on kerätty yhteen ja niihin on vastattu kootusti.


Miten suunnitelma etenee?

Suunnitelman sisältö perustuu Pereen asemakaavan laajennukseen (nro 248), joka on saanut lainvoiman 14.8.2019. Kaavaprosessiin on sisältynyt vuorovaikutus osallisten kanssa.

Esitellystä puistosuunnitelman luonnoksesta tehdään hallinnolliseen käsittelyyn virallinen puistosuunnitelma, joka on julkisesti nähtävillä 24.3.-7.4.2021 välisen ajan. Nähtävillä olon aikana on mahdollista jättää suunnitelmasta muistutuksia. Puistosuunnitelma on tavoitteena saada lautakunnan käsittelyyn 21.4.2021. Mikäli aikataulu toteutuu suunnitelman mukaisesti ja puistosuunnitelma hyväksytään lautakunnan toimesta, voi toteutus alkaa vaiheittain kesällä 2021. Valmiista suunnitelmasta ei ole suunnitteilla erillistä videoesittelyä.


Miten pysäköinti hoidetaan?

Pereensaareen tulevat toiminnot tarvitsevat pysäköintipaikkoja toimivuuden ja saavutettavuuden vuoksi. Alueelle on kuljetettava tavaroita ja liikuntarajoitteisten pääsy alueelle on turvattava. Saaressa käy lisäksi vierailijoita automatkan päästä. Saaren luonnonrauhan säilyttämiseksi paikkoja on kuitenkin esitetty vain kohtuullinen määrä. Pysäköinnin periaatteet ja paikkojen määrä ovat hyväksytty asemakaavassa.  

Puistosuunnitelmassa tarkennetaan asemakaavan mukaisia ratkaisuja ja paikat sovitetaan mahdollisimman hyvin ympäristöön. Saaren eteläosassa on 20 paikkaa Pereensaarentien itäpuolella ja kaksi pysäköintitaskua, joissa yhteensä 14 paikkaa, rannan tuntumassa venesataman ja viljelypalsta-alueen välissä. Pysäköintitaskujen pohjoispuolelle rakennetaan luonnonkivi-tukimuurit maaston korkeuserojen tasaamiseksi. Pysäköintialueita ympäröivät nykyinen, säilytettävä puusto sekä uudet istutettavat puut.

Saaren eteläosaan on asemakaavan mukaisesti mahdollista rakentaa uudisrakennus, jonka piha-alueen suunnittelussa huomioidaan pysäköinnin tarve tilan sallimissa rajoissa.

Saaren pohjoispäähän, vanhan huvilan lähelle on esitetty asemakaavan mukaisesti 5 autopaikkaa. Huvilalle johtava ajoväylä säilyy pääosin nykyisellä paikallaan ja nykyisen levyisenä (n. 3 metriä). Saaren ajoväylät ovat kapeita, jolloin ajonopeus on pidettävä hyvin maltillisena.

Polkupyörille on suunniteltu runkolukittavia pysäköintipaikkoja saaren etelä- ja pohjoisosaan, jolloin saareen on hyvä tulla myös pyöräillen.

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri joukko saaren käyttäjiä saapuu paikalle kävellen tai pyöräillen. Kyselyn perusteella näin tekee yli 85 % käyttäjistä.


Tuleeko saareen paikkaa uimiselle?

Uintimahdollisuutta on toivottu erittäin paljon. Saaren etelärannalle, asemakaavassa esitetyn venesatama-alueen länsipuolelle esitetään rakennettavaksi laituri, josta pääsee uimaan kesällä ja mahdollisesti myös talvella. Ranta säilytetään kuitenkin luonnonmukaisena, eikä alueelle rakenneta hiekkarantaa. Kulku ohjataan polkuja pitkin laiturille, jossa voi olla myös oleskelutilaa.

Saaren kaakkoisosan poukamaan ei osoiteta uimapaikkaa, vaan koko metsäinen rantavyöhyke säilytetään luonnonmukaisena. Myöskään huoltoliikenteen järjestäminen ei sinne ole järkevästi mahdollista. Asemakaavan havainnekuvan mukaista hiekkarantaa sisääntulon yhteyteen ei toteuteta.


Mitä kuuluu alueen rakennuksille sekä yrittäjäsuunnitelmille?

Pirkkalan kunta on käynyt viimeisen vuoden aikana keskusteluja useiden yritysten kanssa Pereensaaren rakennusten vuokraamisesta. Keskusteluja on käyty sekä vanhojen rakennusten kunnostamisesta, että mahdollisista uusista rakennuksista. Pereensaareen on tulossa mahdollisesti muun muassa ravintola- ja kahvilapalveluja, saunoja ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Kunta tulee tekemään huhtikuun aikana päätöksen rakennusten ja maa-alueiden vuokraamisesta yrittäjille


Mahtuuko kaikki suunniteltu Pereensaareen?

Uudet puistotoiminnot sijoittuvat nykyiselle peltoalueelle, josta suurin osa säilyy jatkossakin avoimena maisematilana ja luonnonmukaisena niittyalueena. Saarta ympäröivältä reitiltä avautuu erilaisia näkymiä maisemaan. Saarta reunustavat metsäalueet, rannat ja rantareitti säilyvät luonnontilaisina ja tarjoavat jatkossakin luontoelämyksiä ja paikkoja luonnossa rauhoittumiseen ja oleskeluun. Harkituin kohdin, maastossa puuston kunto arvioiden, voidaan rantametsään avata muutamia näkymäaukkoja Pyhäjärvelle, esimerkiksi piknikalueelta. Rantareitin varteen on myös suunnitteilla pari luontolevähdyspenkkiä maiseman ihasteluun ja hengähtämiseen. Uusi nuotiopaikka ja sinne johtava esteetön laiturireitti tarjoaa jatkossa jokaiselle mahdollisuuden päästä rantametsään nauttimaan saaren kauniista luonnonrannoista.


Mitkä ovat suunnitelmat venesataman/-laiturin suhteen, entäs nykyisten venepaikkojen?

Puistosuunnitelmassa ei suunnitella venesatamaan ja –laituriin liittyviä toimintoja. Kyseiset kohteet suunnitellaan erikseen. Suunnitelmassa näkyy asemakaavan mahdollistamat varaukset.

Nykyisistä venepaikoista osa saattaa puiston rakentumisen edistymisen myötä kadota nykyisiltä paikoiltaan, mutta poistuville paikoille pyritään osoittamaan korvaava paikka.

Nykyisten luonnonrantapaikkojen haltijoita tiedotetaan asiasta tarkemmin suunnitelmien edetessä.


Miten lapset ja nuoret huomioidaan?

Saari palvelee kaikenikäisiä käyttäjiä; lapsia perheineen, päiväkoti- ja kouluryhmiä kuin myös nuoria ystävineen. Saareen ei toteuteta leikkipaikkaa, sillä saaren on tarkoitus kannustaa luontoleikkeihin, pelailuun ja luonnon tutkimiseen ja siitä oppimiseen (esimerkiksi lahopuutarhasta saa oppia luonnon kiertokulusta ja puuaineksen hajoamisesta).


Onko saari oikea paikka palstaviljelylle?

Palstaviljely on asemakaavan mukaisesti sijoitettu Pereensaaren eteläosaan. Viljelyalueen ilmasuunta on ihanteellinen ja aurinkoinen. Palstaviljely on jatkuvasti suosiotaan kasvattava harrastus, jonka kysyntä on koronapandemian myötä kasvanut entisestään. Palstaviljelylle hyvä sijainti on keskeisellä paikalla kunnassa, jossa se on mahdollisimman monen halukkaan helposti saavutettavissa. Viljelypalstan tai viljelylaatikon hoito on palkitseva ja terveellinen harrastus, joka luo mukavaa yhteisöllisyyttä ja antaa kuntalaisille, joilla ei ole esimerkiksi omaa pihaa, mahdollisuuden kasvattaa vihanneksia, marjoja, yrttejä, kukkia ja tilaisuuden upottaa sormensa multaan. Omien taimien istuttaminen ja niiden kasvun seuraaminen voi olla hyvin antoisaa ja epäonnistunut satokin opettaa viljelijää aina seuraavaa yritystä varten.


Miten saari pidetään puhtaana, miten hiilijalanjälkeä pienennetään?

Saareen sijoitetaan jäteastioita puistokäytävän varrelle sekä nuotiopaikalle. Eteläosaan sijoitetaan lisäksi suurempi syväkeräyssäiliö. Kunta vastaa saaren jäteastioiden tyhjennyksestä ja käyttäjät omien jätteiden kuljetuksesta jäteastioihin. Kunta huolehtii lisäksi maastoon unohtuneiden roskien siivoamisesta.

Kestävää liikkumista tuetaan mm. runkolukittavilla pyöräpaikoilla.


Tuleeko alueelle yleiset vessat?

Suunnitelmassa varaudutaan vessaan ottamalle sen sijoittaminen huomioon. Mahdollisen yleisen vessan rakentaminen päätetään erikseen.


Miten alue voidaan suojata ilkivallalta?

Ilkivaltaa tapahtuu yleensä tylsyyden innoittamana ja mikäli saari tarjoaa tarpeeksi mielekästä tekemistä tai oleskelupaikkoja, käyttäjät toivon mukaan kohtelevat aluetta kunnioituksella. Mikäli ilkivaltaa ilmenee, siihen puututaan tarvittavin toimenpitein.


Onko alueelle tulossa julkista taidetta?

Pereensaari on oiva paikka julkiselle taiteelle. Taideteosten sijoittaminen huomioidaan suunnitelmassa ja lopullinen sijoituspaikka tai paikat sovitaan yhdessä taiteilijan tai taiteilijoiden kanssa.


Muut kysymykset

Etelärannassa on esittelyn kuvan mukaan kolme tietä. Voiko näitä yhdistellä niin, että kaksikin riittäisi? Esim. viljelypalstojen polun poisto, ja tilalle puistokäytävä (levennettynä?)

Suunnitelmaa tehdessä pohdimme näiden reittien suhdetta, luonnetta ja käyttötarkoitusta ja päädyimme kolmen eri reitin ratkaisuun. Viljelypalstojen läpi kulkeva polku on pienempi polku, jota palvelee viljelyalueen käyttäjiä ja reitillä kuljetaan toisinaan kottikärryjen kera. Polku yhdistyy luontevasti kuntoilu- ja pelialueeseen länsipäässä. Erillinen puistokäytävä polun eteläpuolella on saarella kulkevia pyöräilijöitä ja kävelijöitä palveleva esteetön reitti, jossa saa siten paremmassa rauhassa kulkea ja pysähdellä.


Kuka päättää kalusteista?

Puistosuunnitelmaa tekevät maisema-arkkitehdit esittävät alustavat ideat saareen sopivista kalustemalleista ja ratkaisuista kunnalle, joka tekee lopullisen päätöksen hankinnoista.


Ilta-aurinkohan näkyy kivasti Viikinsaaren puolelle, olisiko siellä kärjessä hyvä paikka grillipaikalle/laavulle?

Huoltoyhteyden vuoksi sinne ei esitetä nuotiopaikkaa tai laavua, mutta luontolevähdyspenkki on suunnitteilla.


Kooste tulostettavassa pdf-muodossa.