Mitä kestävä kehitys on?

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvän elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous on otettava tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävää kehitystä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta, jotka ovat ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

YK;n kestävän kehityksen ohjelmassa Agenda2030:ssa on kaikkiaan 17 tavoitetta. Tavoitteiden mukaisesti Pirkkalassa pyritään muun muassa suunnitelmallisesti hillitsemään ilmastonmuutosta sekä edistämään hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta. 

Kestävä kehitys Pirkkalan kuntastrategiassa

Kestävä kehitys on Pirkkalan kunnan strategiaa läpileikkaava teema. Pirkkalan uudessa kuntastrategiassa (2018) kestävä kehitys on valittu yhdeksi kunnan kolmesta toimintaperiaatteesta (muut ovat korkea laatu ja tahto uudistua). Toteutuakseen kestävä kehitys vaatii niin kaikkien kunnan työntekijöiden, päättäjien kuin myös asukkaiden ja yritysten panosta.

Pirkkalan ympäristötavoitteet ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Pirkkalan kunta (valtuusto) määritti omat ympäristötavoitteensa ja antoi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa 6.6.2016. Sitoumuksensa mukaan Pirkkala kunta kasvaa kestävästi ja tekee aktiivisesti kestävän kehityksen työtä yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisätietoja kestävän kehityksen sitoumuksista löydät sitoumus2050.fi-palvelusta.

HINKU

Pirkkala on kuntana ja osana Tampereen kaupunkiseutua sitoutunut hiilineutraaliustavoitteisiin. Pirkkalan kunta liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä.