Kehätien eteläpuolen osayleiskaava (nro 1005) on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 15.6.2020.

Pirkkalan kunta aloittaa kehätien (valtatie 3) eteläpuoleisen alueen osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen laatimisen. Osayleiskaava-alue koskee kehätien eteläpuolisia maakuntakaavassa osoitettuja elinkeinoelämän sekä taajamatoimintojen alueita. Keskeisenä perusteena osayleiskaavan laatimiselle on varautuminen elinkeinoelämän tarpeisiin turvaamalla elinkeinoelämän kasvu- ja kehitysmahdollisuudet alueella. Lisäksi suunnittelualueen länsiosan maakuntakaavan taajamatoimintojen alueilla on tarkoitus maakuntakaavan periaatteiden mukaisesti ohjata taajaman hallittua laajentumista. Tavoitteena on luoda toimivaa ja kestävää yhdyskuntarakennetta turvaten alueen liikenneyhteydet, luonto- ja kulttuuriarvot, laajempien virkistysalueiden saavutettavuus ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Osayleiskaava-alue on noin 20 neliökilometriä.

Osayleiskaavan ja osayleiskaava muutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.2021 – 2.7.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon. Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.