Taksa Pirkkalan kunnan katu- ja muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä perittävistä maksuista


1. Perittävien  maksujen määrämisen periaatteet

Kadulla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä tehtävän ilmoituksen tarkastamisesta, työn valvonnasta ja alueen käyttämisestä työmaana perittävien maksujen määräämisen periaatteet sekä hallinnolliset pakkokeinot.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (kunnossapitolaki) 669/1978 14 b §:n mukaan kunta voi periä maksun aiheutuneista kustannuksista, joka perustuu 14 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta aiheutuneista kustannuksista.

Kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, mikäli alue rajataan pois yleisestä käytöstä.

Kunnossapitolain 16 §:n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka lyö laimin tässä laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, kunnan valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla, että kunta tekee tekemättä jätetyn työn hänen kustannuksellaan. Samoin voidaan niskoittelijaa, jos erityiset syyt sitä vaativat, sakon uhalla kieltää jotain tekemästä.

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat ilmoitusvelvollisuuden, laissa säädetyn tai lain nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyönnistä, peritään asian käsittelystä aiheutuneet kulut työstä vastaavalta. Velvoiteasiassa tehdystä päätöksestä peritään asian käsittelystä aiheutuneet kulut korvaava maksu.

Kunnossapitolain 16 §:n 4 momentin mukaan, jos laiminlyönnistä aiheutuu välitöntä vaaraa turvallisuudelle, kunnan valvontaviranomaisen alaisella viranhaltijalla on oikeus välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Tällaisesta toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset voidaan periä kunnan valvontaviranomaisen päätöksen mukaisesti siltä, jonka toiminnasta tai laiminlyönnistä vaara on aiheutunut.

Kunnan valvontaviranomaisen suorittama valvonta ei poista työstä vastaavan ja työn suorittajan vahingonkorvausvastuuta aiheuttamiensa vahinkojen osalta.

2. Alueen käyttömaksu

Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv.

Alueen käyttömaksu €/vrk, alv 0 %

Maksuluokka I

 • alle 60 m2,  15 €
 • 60-120 m2,  25 €
 • yli 120 m2,  40 €

Maksuluokka II

 • alle 60 m2, 10 €
 • 60-120 m2, 20 €
 • yli 120 m2, 30 €

Maksuluokka I

 • katutaksakarttaan merkityt kadut, jalkakäytävät tai kevyenliikenteenväylät sekä hoitoluokkaan A1(R1) kuuluvat viheralueet
 • kaikki muut 4 vuotta nuoremmat katupäällysteet
 • kadunrakennuskohteet niiltä osin, kun luvanhakija aiheuttaa kohteen rakentamisaikatauluun viivästymistä

Maksuluokka II

 • muut kadut, kevyen liikenteen väylät, viheralueet ja muut asemakaavan mukaiset yleiset alueet

Jos päällyste on alle 2 vuotta vanha, peritään edellä mainitut maksut kaksinkertaisina. 

Katualueen vuokrausmaksu alkaa ilmoituksesta kunnan valvojalle. Tästä hetkestä alkaa katualueen vuokrausmaksu. Mikäli katusopimuslomake toimitetaan työn alkamishetken jälkeen, peritään vuokrausmaksu takautuvasti. Vuokrausmaksu päättyy ilmoituksesta kunnan valvojalle.


3. Ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu

Tarkastuskäyntejä tehdään yksi alkavaa työviikkoa kohti. Tarkastuskäynneillä tarkastetaan työssä noudatettavien asiakirjojen sekä työkohtaisten ohjeiden toteutuminen. Tarvittaessa työkohde valokuvataan.

Pirkkalan kunnassa ei ole käytössä kiinteää käsittely- ja valvontamaksua. Työn aloitus- ja lopetuskatselmuksesta peritään maksuluokan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu. Lisäksi tarkastuskäyntejä tehdään yksi alkavaa työviikkoa kohden.

Tarkastus- ja valvontamaksu € / käynti, alv 0 %

 • Maksuluokka I   50 €
 • Maksuluokka II 25 €

Ylimääräisiä valvontakäyntejä tehdään ja laskutetaan siinä määrin, kun on aihetta.

Ylimääräinen valvontakäynti 50 € / käynti, alv 0 %

Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, peritään edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena.

Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä.

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä.


4. Viranomaiselle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset tarkastus- ja valvontatyöstä

Ylimääräisestä tarkastus- ja valvontatyöstä peritään maksua 75,00 euro/tunti. Pienin veloitettava maksu on yksi (1) tunti.

Jos ilmoittamattoman työn johdosta on suoritettu tarkastus- tai valvontatoimenpiteitä ja asia saatetaan tämän jälkeen ilmoitusasiana valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, tämän taksan mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa niin, että se kattaa suoritetuista toimista aiheutuneet kulut. Lisämaksu on vähintään 150 ja enintään 1500 euroa riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä.

Valvontaviranomaisen antamasta kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä voidaan määrätä vähintään 150 ja enintään 1500 euron tarkastus- ja valvontamaksu riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä.

Yhdyskuntalautakunnan päätöksen, jolla on asetettu velvoite tai/ja tuomittu jo asetetun velvoitteen uhka täytäntöön pantavaksi, valvontamaksu on enintään 5000 euroa päätökseltä riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä.

Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä.

Mikäli katuluvassa määritettyä työtä ei suoriteta lainkaan, laskutetaan lupapäätökseen liittyvä tarkastus- ja valvontamaksu.

Viranomaiselle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia tarkastus- ja valvontatyöstä voidaan periä esimerkiksi tilanteessa, jossa loppukatselmuksessa sovitut korjaus- ja viimeistelytyöt ovat sovitun päivämäärän jälkeen vielä tekemättä ja kohteessa joudutaan tekemään tarkastus- ja valvontatyötä. Sovitun päivämäärän jälkeen tekemättömistä töistä voidaan kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä määrätä vähintään 150 ja enintään 1 500 euron tarkastus- ja valvontamaksu riippuen valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta työmäärästä.

Katutaksakartta 1.1.2021.

Taksa pdf-muodossa.

Taksa on voimassa 1.1.2021 alkaen.