Viranomaisten katselmukset

Katselmuksia on pyydettävä rakennustyön edistymisen mukaan, siten kuin rakennusluvassa määrätään. Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontatoimistoon. Katselmuksessa tulee olla saatavilla lupapiirustukset, erityissuunnitelmat ja asianmukaisesti täytetyt tarkastusasiakirjat.

Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeellisuudesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä luvanhakija, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Aloituskokouspöytäkirjalomakkeet löytyvät sivulta: Lupahakemuksen liitteet.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Sijainti merkitään ennen rakennustöiden aloittamista. Hyväksyttyjen lupapiirustusten mukainen rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitään rakennuspaikalle. Merkitseminen tilataan noin viikkoa ennen haluttua ajankohtaa.

Sijaintikatselmus

Pidetään, kun perustukset on tehty.

Rakennekatselmus

Pidetään, ennen kuin kantavia rakenteita on miltään osin peitetty.

LVI-katselmus

Pidetään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa. Katselmuksessa on esitettävä ilmanvaihdon mittaus- ja säätöpöytäkirja. Pientaloissa LVI-katselmus pidetään käyttöönoton yhteydessä.

Öljylämmityslaitoksen katsastus ja maanalaisen öljysäiliön tarkastus

Öljylämmityslaitoksen katsastus tehdään ennen rakennuksen käyttöönottoa. Öljylämmityslaitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan on viipymättä toimitettava pelastusviranomaiselle asennustyöstä annettu todistus laitteiston katsastusta varten. Laitteiston omistajan tai asennusliikkeen on tilattava katselmus pelastusviranomaiselta. Maanalaisen öljysäiliön tarkastus tehdään ennen öljysäiliön peittämistä.

Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta sähköasennusten tarkastamisesta.

Osittainen loppukatselmus

Pidetään ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa.

Loppukatselmus

Pidetään, kun rakennus on pihamaajärjestelyineen valmis. Loppukatselmuksessa tulee olla saatavilla rakennuslupa-asiakirjat sekä tarpeelliset todistukset muiden viranomaisten tehdyistä tarkastuksista. Loppukatselmus tulee pitää viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.

Kotitalous rakentajana/rakennustyön tiedonantovelvollisuus

Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön, jonka lukuun rakennusta tai sen osaa rakennetaan tai korjataan, on toimitettava Verohallinnolle verovalvontaa varten tarpeelliset tiedot rakentamistyöhön osallistuneista työntekijöistä ja yrityksistä yksilöinti- ja yhteystietoineen.