Ilmoita epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä

Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937, ns. Whistleblower-direktiivi hyväksyttiin vuonna 2019. Sen kansallista täytäntöönpanoa sääntelee Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu laki (ns. ilmoittajansuojelulaki) 1171/2022. Ilmoittajansuojelulaki astui voimaan 1.1.2023.

Kunnanhallitus päätti 29.11.2021, että Pirkkalan kunnassa otettaan käyttöön eettinen ilmoituskanava 17.12.2021. Ilmoituskanava on käytössä sisäisesti Pirkut-intrassa kunnan työntekijöille ja ulkoisesti kunnan kotisivuilla ulkoisille sidosryhmille.

Pirkkalan kunnan eettinen ilmoituskanava (Whistleblow-kanava) on paikka, jossa kunnan työntekijät ja ulkoiset sidosryhmät, voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Eettisen ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.
 

Mikä on väärinkäytösilmoitus?

Väärinkäytösilmoituksen voi tehdä epäillystä lakien tai sääntöjenvastaisesta toiminnasta tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla kattavia todisteita, mutta ilmoituksessa tulee kertoa kaikki tiedot mahdollisimman tarkasti, jotta asia pystytään käsittelemään. Ilmoitukset tulisi kuitenkin tehdä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä. Kunta selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoituksen tekijälle lähetetään ilmoituskanavan kautta vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta seisemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.
 

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään täyttämällä eettisen kanavan ilmoituslomakkeelle mahdollisimman tarkka kuvaus epäilystä. Ilmoittajan vastuulla on antaa asian edistämiseksi tarvittavat tiedot. Puutteellisia ilmoituksia ei voida käsitellä. Ilmoitukset voi tehdä valinnan mukaan joko täysin anonyymisti tai omilla yhteystiedoilla.
 

Ilmoitusten käsittely

Käsittely toteutetaan luottamuksellisena ja ilmoitustietoihin on pääsy vain niihin oikeutetuilla käsittelijöillä. Ilmoittajalta tai asiantuntijoilta voidaan tarvittaessa pyytää lisätietoja asiasta käsittelyn kuluessa. Luottamuksellisuutta ei koskaan vaaranneta.

Ilmoittajasta ei tallenneta IP-osoitetta tai mitään muitakaan yksilöintitietoja järjestelmään. Järjestelmässä on kattavat tietoturva- ja tietosuojakontrollit luottamuksellisuuden takaamiseksi.

Jokaisesta ilmoituksesta tehdään ratkaisu kolmen kuukauden kuluessa, jos se on mahdollista. Käsittelijät antavat ratkaisun tiedoksi ilmoittajalle, kun käsittely on saatu päätökseen.

Siirry tekemään ilmoitus: Ilmoita epäeettisestä toiminnasta ja väärinkäytösepäilyistä eettisessä kanavassa.
 

Muut ilmoituskanavat 

Oikeuskanslerinvirasto ylläpitää keskitettyä ilmoituskanavaa Suomessa. Tarvittaessa oikeuskanslerinvirasto vastaa myös ilmoitusasian siirtämisestä toimivaltaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi. Ilmoituksen oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan voi tehdä, jos:

1) organisaatiossa ei ole sisäistä ilmoituskanavaa tai ilmoittajalle ei ole annettu mahdollisuutta ilmoittaa sisäisen ilmoituskanavan kautta
2) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty tarpeellisiin toimenpiteisiin ilmoituksen paikkansa pitävyyden selvittämiseksi ja tarvittaessa rikkomiseen puuttumiseksi laissa annetussa määräajassa
3) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella
4) ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi

Oikeuskanslerinviraston ulkoinen ilmoituskanava on saatavilla TÄÄLLÄ, jossa on myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseksi.

Oikeuskanslerinviraston ilmoituskanavaan ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä.

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan. Niiden osalta pyydämme käyttämään kunnan tarjoamia palautekanavia, jotka löytyvät kootusti kunnan kotisivuilta: www.pirkkala.fi/palaute.

 

Lue lisää: Eettistä ilmoituskanavaa koskevat ohjeet.